Published Date : 2021-10-03 (Modified Date : 2024-06-10)

नेपाल सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

रेल विभाग

काठमाडौं, नेपाल

नागरिक वडापत्र

क्र.सं.

सेवा र सेवाको प्रकृति

सम्पादन हुने कार्य

जिम्मेवार पदाधिकारी /शाखा

कोठा नं.

गुनासो सुन्ने पदाधिकारी

कैफियत

1.

विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य

 • विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग (DPR) भएका योजनाको कार्यान्वयनमा लैजान योजनाको Design, Estimate Update लगायत Document को Renew गर्ने ।
 • स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,  वित्तिय तथा आर्थिक प्रगतिको अनुगमन गर्ने ।

 

पूर्वाधार विकास तथा निर्माण शाखा

- ई. सुमोद पोखरेल

- ई. निकेश वाइबा

१03

204

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

(कोठा नं. 201)

 

 

2.

मर्मत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य

 • रेल सेवाको मर्मत संभार तथा अनुगमन गर्ने।
 • नेपाल, भारत, चीन संग रेल सेवा जोड्ने गृहकार्य गर्ने ।
 • रेल Gauge सम्बन्धी आवश्यक छलफल ।
 • अन्य सम्पुर्ण मर्मत सम्बन्धी कार्य ।

मर्मत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन शाखा

 

103

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

 

3.

रेल्वे सेवा, प्रवर्द्धन तथा सञ्चार सम्बन्धि कार्य

 • इलेक्ट्रीकल तथा टेली कम्यूनिकेशन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • सूचना प्रसारण लगायत Optical Fiber सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • Web Site, Software, Record Keeping गर्ने कार्य ।

 

रेल्वे सेवा, सुरक्षा तथा सञ्चार सम्बन्धी शाखा

- ई. रविन्द्र कु.

   साह तुरहा 

- ई. कुमार सुनाम

103

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

 

4.

जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कार्य ।

 • जग्गा रोक्का राख्ने ।
 • जिल्ला प्रशासन,  सरोकारवाला सबैको समन्वयनमा मुआब्जा तथा क्षेतीपूर्ती दररेट  निर्धारण ।
 • मुआब्जा/क्षतिपूर्ती वितरण ।
 • मुआब्जा संग सम्बन्धी सबै कार्य ।
 • ऐलानी जग्गाको विषयमा (विवरण संकलन) राख्ने ।

 

पूर्वाधार विकास तथा निर्माण शाखा र आ. प्र. शाखा

201

105

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

 

5.

सम्पुर्ण प्रशासनिक तथा कार्यालयका अन्य कार्य ।

 • प्रचलित कानून बमोजिम सम्पादन हुने ।

 

प्रशासन शाखा र सम्बन्धित शाखा

104

उप सचिव बैकुण्ठ उपाध्याय

 

6.

सुचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने ।

 • नागरिकताको प्रमाण पत्र वा परिचय खुल्ने कागजात ।
 • रितपूर्वक निवेदन पत्र ।

 

सूचना अधिकारी

(कमल कु. साह)

201

महानिर्देशक

दस्तुर प्रचलित ऐन अनुसार

 

 

 

 

नागरिक वडापत्र

क्र.सं.

सेवा र सेवाको प्रकृति

सम्पादन हुने कार्य

जिम्मेवार पदाधिकारी /शाखा

कोठा नं.

गुनासो सुन्ने पदाधिकारी

कैफियत

1.

विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य

 • विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग (DPR) भएका योजनाको कार्यान्वयनमा लैजान योजनाको Design, Estimate Update लगायत Document को Renew गर्ने ।
 • स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,  वित्तिय तथा आर्थिक प्रगतिको अनुगमन गर्ने ।

 

पूर्वाधार विकास तथा निर्माण शाखा

- ई. सुमोद पोखरेल

- ई. निकेश वाइबा

१03

204

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

(कोठा नं. 201)

 

 

2.

मर्मत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य

 • रेल सेवाको मर्मत संभार तथा अनुगमन गर्ने।
 • नेपाल, भारत, चीन संग रेल सेवा जोड्ने गृहकार्य गर्ने ।
 • रेल Gauge सम्बन्धी आवश्यक छलफल ।
 • अन्य सम्पुर्ण मर्मत सम्बन्धी कार्य ।

मर्मत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन शाखा

 

103

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

 

3.

रेल्वे सेवा, प्रवर्द्धन तथा सञ्चार सम्बन्धि कार्य

 • इलेक्ट्रीकल तथा टेली कम्यूनिकेशन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • सूचना प्रसारण लगायत Optical Fiber सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • Web Site, Software, Record Keeping गर्ने कार्य ।

 

रेल्वे सेवा, सुरक्षा तथा सञ्चार सम्बन्धी शाखा

- ई. रविन्द्र कु.

   साह तुरहा 

- ई. कुमार सुनाम

103

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

 

4.

जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कार्य ।

 • जग्गा रोक्का राख्ने ।
 • जिल्ला प्रशासन,  सरोकारवाला सबैको समन्वयनमा मुआब्जा तथा क्षेतीपूर्ती दररेट  निर्धारण ।
 • मुआब्जा/क्षतिपूर्ती वितरण ।
 • मुआब्जा संग सम्बन्धी सबै कार्य ।
 • ऐलानी जग्गाको विषयमा (विवरण संकलन) राख्ने ।

 

पूर्वाधार विकास तथा निर्माण शाखा र आ. प्र. शाखा

201

105

सि.डि.ई. कमल कुमार साह

 

5.

सम्पुर्ण प्रशासनिक तथा कार्यालयका अन्य कार्य ।

 • प्रचलित कानून बमोजिम सम्पादन हुने ।

 

प्रशासन शाखा र सम्बन्धित शाखा

104

उप सचिव बैकुण्ठ उपाध्याय

 

6.

सुचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने ।

 • नागरिकताको प्रमाण पत्र वा परिचय खुल्ने कागजात ।
 • रितपूर्वक निवेदन पत्र ।

 

सूचना अधिकारी

(कमल कु. साह)

201

महानिर्देशक

दस्तुर प्रचलित ऐन अनुसार