नेपाल सरकार

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

रेल विभाग

विशालनगर, काठमाण्डौ

कार्यक्रम

Notice for "Development and Implementation of web based Railways Reservation Software"

मिति : २०७६/१०/२१

नेपाल सरकार

भौतिक पूर्बधार तथा यातायात मन्त्रालय

रेल बिभाग

रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास  आयोजना

 

 

यस बिभाग अन्तर्गत कुर्था-जयनगर रेल सेवा संचालन प्रयोजनार्थ “Development and Implementation of web based Railways Reservation Software”

को लागि सेवा दिन इच्छुक सूचिकृत संस्थागत फर्महरूले यस विभागमा सात दिन भित्र सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराइन्छ।