प्रकाशित मिति : २०२१-१०-०३ (अद्यावधिक मित : २०२२-०१-३१)

 

यस विभागमा हालसम्म कार्यरत महानिर्देशकज्यूहरुको नामावली

 

क्र.स.

नाम,थर 

देखि 

सम्म 

१ 


श्री राम कुमार लम्साल 

 


२०६८/०३/०१

 


२०६९/०८/०६

 


श्री योगेन्द्र कुमार राई 

 


२०६९/०८/१८

 


२०७०/०७/१५

 

३ 

श्री अनन्त आचार्य 


२०७०/१२/२३

 


२०७३/११/१८

 

४ 


श्री विष्णु ओम बादे

 

 
२०७३।११।१८

 


२०७४।०७।०६

 


श्री अनन्त आचार्य

 


२०७४।०७।१५

 


२०७५।०५।१९

 


श्री बलराम मिश्र

 


२०७५।०५।२१

 


२०७७।०६।१९

 


श्री प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य

 


२०७७।०६।१९

 


२०७८।०३।१७

 


श्री दिपक कुमार भट्टराई

 


२०७८।०३।२०

 


२०७९।०४।१७

 


श्री रेाहित कुमार बिसुराल

 


२०७९।०५।०८

 

२०८१।०२।०३